Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) ma zastosowanie do usług świadczonych przez Administratora w postaci organizowania i przeprowadzenia szkoleń, oferowanych za pośrednictwem strony „wsparcierodzica.pl”.

 2. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług przez Administratora, warunki zawierania umów, zasady ochrony danych osobowych oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

 3. Użytkownik zawierający z Administratorem umowę za pośrednictwem strony wsparcierodzica.pl lub w inny sposób odległość (przy pomocy innych środków technicznych, w szczególności poprzez e-mail) zobowiązany jest zaakceptować Regulamin oraz zobowiązuje się przestrzegać postanowień w nim zawartych oraz przyjmuje do wiadomości, że:

 4. Niedozwolone jest zakładanie kilku kont w Serwisie przez jedną osobę, ani udostępnianie posiadanego konta innym osobom;

 5. Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasło dostępu do Serwisu;

 6. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania Serwisu, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z Serwisu innym Użytkownikom;

 7. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Administratora lub pobierających z nich dane.

 8. Warunkiem zawarcia umowy jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu.

Definicje

 1. Następujące pojęcia stosowane w Regulaminie (oraz innych dokumentach wytworzonych przez Administratora, jeśli z tych dokumentów nie wynika nic innego) mają następujące znaczenie:

 2. Administrator – Witold Szaszkiewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Centrum Edukacyjne Idea Witold Szaszkiewicz, ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków, NIP 9441375254, REGON 357061568, adres e-mail: kontakt@wsparcierodzica.pl

 3. Serwis – serwis internetowy umieszczony pod adresem wsparcierodzica.pl

 4. Szkolenie – organizowane przez Administratora, a prowadzone wskazaną przez niego osobę, szkolenie znajdujące się w Wykazie Szkoleń. Szkolenie może mieć charakter:

 • Szkolenia online na żywo (webinarium),

 • Szkolenia online do odtworzenia (wideoszkolenie)

 1. Wykaz Szkoleń – lista Szkoleń możliwych do przeprowadzenia przez Administratora w danym czasie, zamieszczona w Serwisie.

 2. Zamówienie – oświadczenie złożone przez Użytkownika, za pośrednictwem formularza online dostępnego w Serwisie w przedmiocie wyrażenia woli uczestnictwa w Szkoleniu.

 3. Uczestnik szkolenia – osoba fizyczna będąca Użytkownikiem lub osoba fizyczna wskazana przez Użytkownika, która będzie uczestniczyć w Szkoleniu.

 4. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (w szczególności instytucja) składająca Zamówienie.

 5. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną składającą Zamówienie, które nie jest bezpośrednio związane z jego działalnością lub zawodową.

Tryb zawierania umów

 1. Zamówienia składane są przez Użytkownika poprzez Serwis.

 2. Ceny Szkoleń ujawnione w Wykazie Szkoleń wyrażane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 3. Administrator ma prawo zmieniać treść Wykazu Szkoleń oraz jego poszczególne elementy (w szczególności cenę, liczbę miejsc, program oraz sposób realizacji Szkolenia) bez uprzedzenia, w każdym czasie. Nie dotyczy to jednak Zamówień, których złożenie zostało potwierdzone przez Administratora.

 4. Użytkownik może składać Zamówienia w każdym czasie – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

 5. W celu złożenia zamówienia Użytkownik powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

  a) dodanie do koszyka Usługi;

  b) wybór rodzaju płatności;

  c) złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku "Zapłać".

 6. Administrator dopuszcza następujące metody płatności:

 7. Zapłata za pośrednictwem płatności on-line (przelewem z konta bankowego) realizowana za pomocą serwisu PayU.

 8. Zapłata kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.

 9. Zamówienie nieopłacone w czasie podanym przy przyjmowaniu zlecenia zostaje automatycznie anulowane. Użytkownik powinien dokonać dokładnego sprawdzenia prawidłowości danych wskazywanych podczas przeprowadzonej transakcji. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia oraz za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.

 10. Po zaksięgowaniu wpłaty Administrator przesyła Użytkownikowi na podany przez niego adres e-mail szczegóły dotyczące uczestnictwa w Szkoleniu oraz jeśli została zamówiona, fakturę VAT. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem lub fakturą VAT.

 11. W przypadku, gdy termin Szkolenia przypada przed upływem 14 dni od dnia otrzymania przez Konsumenta potwierdzenia Zamówienia, Konsument, który przystąpi do Szkolenia traci prawo do odstąpienia od umowy.


Odstąpienie od umowy (Zamówienia) – rezygnacja z uczestnictwa

 1. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny.

 2. Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Zmiana terminu szkolenia

 1. W przypadku odwołania Szkolenia przez Administratora, ten zwróci Użytkownikowi wpłaconą kwotę w całości lub zaproponuje przeprowadzenie Szkolenia w innym terminie.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Szkolenia, o czym poinformuje Użytkownika przynajmniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia Szkolenia. Użytkownik może wówczas zrealizować Szkolenia w nowo wyznaczonym terminie lub zrezygnować ze Szkolenia, uzyskując zwrot wpłaconej kwoty, pod warunkiem poinformowania Administratora o rezygnacji w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej do 24 godzin od momentu otrzymania informacji o zmianie terminu szkolenia.

 3. Odwołanie szkolenia lub zmiana terminu szkolenia przez Administratora nastąpi w formie e-mail, wysłanego na adres wskazany przez Użytkownika.

  Reklamacje

 1. Administrator zobowiązuje się wykonać Szkolenie zgodnie z umową, bez wad. Reklamacje odnośnie sposobu wykonania Szkolenia Użytkownik ma prawo składać w formie e-mail na adres bok@wsparcierodzica.pl lub w formie pisemnej na adres Centrum Edukacyjne Idea Witold Szaszkiewicz, ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków.

 2. Administrator zobowiązany jest w terminie 14 dni ustosunkować się do otrzymanej reklamacji. Informacja, co do wyniku rozpoznania reklamacji zostanie wysłana w formie e-mail Użytkownika.

 3. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Administrator, w zależności od rodzaju i zakresu nienależytego wykonania Szkolenia, może:

 • Zaproponować obniżenie ceny, o kwotę proporcjonalną do zakresu, w jakim Szkolenie nie zostało przeprowadzone lub zostało przeprowadzone nienależycie lub,

 • Zaproponować ponowne przeprowadzenie Szkolenia w zakresie, w jakim nie zostało przeprowadzone lub zostało przeprowadzone nienależycie – na własny koszt, w terminie ustalonym przez strony lub,

 • Zaproponować zwrot całości przez Użytkownika zapłaconej ceny Szkolenia.

Dane osobowe

 1. Użytkownik będący osobą fizyczną składając zamówienie wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail, nazwy szkoły/placówki edukacyjnej w której pracuje/jest zatrudniony, numeru telefonu, danych logowania IP komputera, a w przypadku żądania wystawienia przez Użytkownika faktury VAT także numeru NIP oraz danych adresowych miejsca prowadzonej działalności gospodarczej w bazie prowadzonej przez Administratora oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość podanych danych osobowych.

 2. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail, nazwy szkoły/placówki edukacyjnej w której pracuje/jest zatrudniony  oraz danych logowania IP komputera osobom trzecim w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych osobom prowadzącym szkolenia oraz podmiotom zapewniającym dostęp do szkoleń online.

 3. Administratorem danych osobowych jest Witold Szaszkiewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Centrum Edukacyjne Idea Witold Szaszkiewicz, ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków, NIP 9441375254. Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz właściwymi przepisami krajowymi i wspólnotowymi.

 4. Użytkownik lub Uczestnik szkolenia mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich ograniczenia lub usunięcia. Osoby te mają ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także o prawo do żądania przeniesienia swoich danych

 5. Użytkownik lub Uczestnik szkolenia mogą w każdym czasie wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 6. Użytkownik lub Uczestnik szkolenia mają prawo wnieść skargę na przetwarzanie jego danych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. Użytkownik lub Uczestnik szkolenia mogą wyrazić dodatkową zgodę na otrzymywanie Informacji handlowej od Administratora oraz na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie Imienia, Nazwiska, adresu e-mail, adresu szkoły/placówki edukacyjnej w której pracuje/jest zatrudniony  dla celów marketingowych przez Administratora, w celu informowania ich o nowych promocjach i proponowanych Szkoleniach w tym w formie Newslettera. Użytkownik lub Uczestnik szkolenia mogą w każdym czasie wycofać tę zgodę.

 8. Aby ułatwić korzystanie z serwisu, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako cookies – informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze Użytkownika lub Uczestnika szkolenia. Przedmiotowe informacje zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer..  Dane te wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, tworzenia, utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu). Użytkownik lub Uczestnik szkolenia mogą w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to jednak spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z Serwisu a nawet uniemożliwić prawidłowe korzystanie z Serwisu.

 9. Administrator będzie przechowywać dane osobowe określone w pkt. 1. – 3. przez okres 3 lat od chwili zakończenia Szkolenia, dla którego celów zostały one usunięte, po czym je usunie ze zbioru danych. Jeśli dany Użytkownik w tym okresie zakupił inne Szkolenia od Administratora, okres ten ulega odpowiedniemu przedłużeniu.

 10. Administrator będzie przechowywać dane osobowe Usługodawcy określone w pkt. 8 do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych, po czym niezwłocznie je usunie z bazy danych, ale nie dłużej jednak niż będzie to uzasadnione potrzebą ich przetwarzania.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.10.2023

 2. Złożenie Zamówienia oznacza akceptację warunków regulaminu.

 3. Wszelka korespondencja do Administratora powinna być kierowana w postaci elektronicznej (e-mail) na adres bok@wsparcierodzica.pl bądź drogą listowną na adres Centrum Edukacyjne Idea Witold Szaszkiewicz, ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków.

 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.